de/en
logo
Jeffrey Jianfan Guan
web
mail
2018 CCA Gold, Joseph Binder Award Gold, ADCEurope Gold
2018 Diploma: Sun Wukong, An immersive Graphic Novel
2016 Summer internship at Scholz & Friends Berlin
2015 CCA distinction award
2013 D&AD Student Award Nominee
angewandte © Grafik und Werbung
Universität für angewandte Kunst Wien
Univ.-Prof. Matthias Spaetgens

Jeffrey Jianfan Guan
web
mail
de/en
angewandte © Grafik und Werbung
Universität für angewandte Kunst Wien
Univ.-Prof. Matthias Spaetgens